KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

§ 1

Klubbens navn er Vestskovens Rideklub, forkortet VSR.

 

§ 2

Klubbens hjemsted er Egedal Kommune.

 

§ 3               

Vestskovens Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund samt af Egedal Idrætsfælleskab, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4               

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§ 5               

Medlem - som medlem kan optages seniorer, juniorer og miniklub-medlemmer. Juniorer og miniklub-medlemmer kan kun optages som junior og miniklub til og med det år, hvori de fylder 17 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, hvor de er fyldt 18 år, se dog § 13.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre / værge.

Støtte medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor kassereren har modtaget førstegangskontingent.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt pr e-mail til kontakt@vestskovensrideklub.dk med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode (1. december).

 

§ 6               

Æresmedlem kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring af et medlem underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer; Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 7               

Medlemskontingent for et år ad gangen fastsættes af bestyrelsen, forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Der fastsættes medlemskontingent for hver af følgende typer medlemskab:

Generalforsamlingen kan beslutte, at betaling af kontingentet kan fordeles på mere end en rate. Første rate skal dog altid forfalde ved regnskabsårets begyndelse.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdagen, ophører medlemmets rettigheder i klubben og bliver først gældende igen, når klubben har modtaget sit fulde tilgodehavende.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 8

stk. 1 Karantæne / udelukkelse. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang dog maksimalt 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

 

stk. 2

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om udelukkelse af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 

stk. 3

I det stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, beslutte, at sagen via Dansk Ride Forbunds hovedbestyrelse indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuel indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

 

§ 9

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indkaldes af bestyrelsen og afholdes i klubbens hjemstedkommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand / kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af juniorrepræsentanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Såvel aktive som støtte medlemmer er valgbare til bestyrelsen, såfremt de er fyldt 18 år og har været medlem af Vestskovens Rideklub mindst 3 måneder, dog kan kun medlemmer med amatørstatus vælges til bestyrelsen. (se også § 13).

Tiden og stedet for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden tillige med, de af bestyrelsen fremsatte forslag og medlemmerne indkomne forslag udsendes pr. e-mail mindst en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsesformanden senest 2 uger før indkaldt generalforsamling.

 

§ 10

Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at udpege repræsentanter til deltagelse i:

 

§ 11

På generalforsamlingen har hvert aktivt og støtte medlem en stemme. For juniormedlemmerne kan forældre / værge afgive stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog maksimalt tre fuldmagter pr. medlem og som kun kan anvendes for en enkelt generalforsamling.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af klubbens love eller klubbens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret de nødvendige stemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund og Egedal Idrætsfælleskab til godkendelse.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsesformanden med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til hjemstedskommunen ved beregning af de stemmeberettigede medlemmer.

Ved medlemskrav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal denne finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via e-mail med mindst 8 dages varsel.

 

§ 13

Klubben ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formand vælges på ulige årstal og kasserer vælges på lige årstal.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 suppleant til bestyrelsen og de valgte må ikke være fyldt 25 år i det år de vælges.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, kan bestyrelsen vælge selv at supplere en ny suppleant. Efter indtræden eller supplering af nye medlemmer konstituerer bestyrelsen sig på ny.

I tilfælde af at generalforsamlingen ikke kan afholdes fysisk på grund af force majeure eller det fysiske hensyn til at klubbens medlemmer ikke bør være forsamlet, så er det muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Eventuelle selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem

eller suppleant som formand.

 

§ 14

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen til møderne, der mindst skal have følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Økonomisk rapport
 4. Rapport fra udvalgene
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et referat sendes ud til kommentarer på mail senest 14 dage efter bestyrelsesmødet og lægges på klubbens hjemmeside. Godkendt referat publiceres på klubbens hjemmeside efter førstkommende bestyrelsesmøde.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder mm. godkendes protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 15

Foreningen tegnes af Formand, Kasserer og Næstformand der kan disponere på foreningens konto hver for sig eller i fællesskab, de kan få udstedt kort og Netbank og de kan udstede fuldmagter til andre.

Optagelse af lån eller låneomlægning kræver underskrift fra den samlede bestyrelse.

 

§16

Hæftelse: jvf. § 31 i folkeoplysningsloven: Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

 

§ 17

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, underskrevet af bestyrelsen og revideret af 1 på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for ét år ad gangen, tillige med revisorsuppleant.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest på det sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingens afholdelse. Det underskrevne og reviderede regnskab skal foreligge og vil blive præsenteret på generalforsamlingen. Det endeligt reviderede regnskabet vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 18

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 afholdte generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af medlemmernes afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Dansk Ride Forbunds Distrikt 1.

Nærværende version af Vestskovens Rideklub (VSR) Klublove er revideret på generalforsamling 17. marts 2024 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling 14.04.2024

 

 

 

________________________                              ___________________________                        

Birthe Schobius                                                                  Christina Hentrich Hansen                

Formand, VSR                                                                    Referent, VSR